سایتهای مفید  
     
 
تعداد بازدیدکنندگان  
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
     
 
همکاران مرکز فناوری  
همکاران و نمایندگان مرکز در مدارس تابعه پورتال شخصی همکاران                   پست الکترونیک
مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات
نماینده مرکز در دبستان دخترانه کوشا   
          
  http://ict.koosha.sch.ir/halajan halajan   [at] koosha.sch.ir
اکرم عجمی اول                                        
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
نماینده مرکز در دببرستان دخترانه کوشا
 
http://ict.koosha.sch.ir/ajami
ajami     [at] koosha.sch.ir
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
نماینده مرکز در پیش دبستانی کوشا
 
http://ict.koosha.sch.ir/sadeghi sadeghi  [at] koosha.sch.ir