سایتهای مفید  
     
 
سایتهای مفید  
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
     
 
همکاران مرکز فناوری  
همکاران و نمایندگان مرکز در مدارس تابعه پورتال شخصی همکاران                   پست الکترونیک
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
مدرس 
 
http://ict.koosha.sch.ir/sadeghi sadeghi  [at] koosha.sch.ir
راحله زیرجانی
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
مدرس
http://ict.koosha.sch.ir/zirjani zirjani    [at] koosha.sch.ir