سایتهای مفید  
     
 
سایتهای مفید  
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
     
 
همکاران مرکز فناوری  
همکاران و نمایندگان مرکز در مدارس تابعه پورتال شخصی همکاران                   پست الکترونیک
اکرم عجمی اول                                        
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
نماینده مرکز در واحد آموزش و آزمون بنیاد ICDL ایران
 
http://ict.koosha.sch.ir/ajami
ajami     [at] koosha.sch.ir
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
نماینده مرکز در دبیرستان دخترانه کوشا
 
http://ict.koosha.sch.ir/sadeghi sadeghi  [at] koosha.sch.ir
مهناز حلاجان
مهندسی فناوری اطلاعات
نماینده مرکز در دبستان دخترانه کوشا
 
http://ict.koosha.sch.ir/halajan halajan  [at] koosha.sch.ir